ROZHLED NA TIŠNOV - zpět na hlavní stránku

kontakt: e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz   

KDO JSME       Z HISTORIE ROZHLEDNY      JAK BUDE NOVÁ ROZHLEDNA VYPADAT     JAK JSME DALEKO

Usnesení 1. řádného sněmu 
občanského sdružení Rozhled na Tišnov

ze dne 21.června 2001

1. Ustavující sněm schvaluje:

1.1  Minimální výši členského příspěvku na 200 Kč
1.2  Počet členů Rady na 7
1.3  Počet členů Revizní komise na 3
1.4  Přijetí 9 nových členů sdružení, jejich seznam je nedílnou součástí tohoto usnesení
1.5  Sedmičlennou radu občanského sdružení ve složení:

 •  Zdena Dohnálková
 •  Petra Frankeová
 •  Eva Fuchsová
 •  Luboš Chvíla
 •  Jitka Ošlejšková
 •  Irena Pálková
 •  Milan Sítora

1.6  Tříčlennou revizní komisi ve složení:

 •  Alois Zeman - předseda
 •  Jarmila Ondrová
 •  Jiří Schneider

1.7  Tři jednatele občanského sdružení s podpisovým právem:

 •  Milan Sítora - ve funkci předsedy
 •  Eva Fuchsová - ve funkci zástupce předsedy
 •  Irena Pálková - ve funkci hospodáře

1.8  Program činnosti sdružení na 1 rok

1.9  Nepoužívání akademických titulů v rámci občanského sdružení

 

2. Ustavující sněm ukládá:

2.1  Radě občanského sdružení:

 • 2.1.1  Založit účet sdružení
 • 2.1.2  Zavést jednoduché účetnictví pro občanské sdružení
 • 2.1.3  Projednat a zajistit podepsání Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby rozhledny na vrchu Klucanina a při jejím provozování a udržování
 • 2.1.4  Vytvořit pracovní skupiny občanského sdružení a koordinovat jejich činnost
 • 2.1.5  Zajistit plnou informovanost členů o jednáních Rady formou zasílání zápisů elektronicky nebo poštou
 • 2.1.6  Informovat veřejnost na stránkách Tišnovska, Voxu apod., a dle možností i na vývěsní skříňce
 • 2.1.7  Vytvořit seznam řádných členů občanského sdružení včetně kontaktů a rozeslat ho všem řádným členům

2.2  Autorům grafického návrhu loga zvážit úpravu typu použitého písma

2.3  Pracovní skupině pro argumentaci o vhodnosti spolupráce s telekomunikačními společnostmi zajistit podklady pro rozhodnutí v této otázce nejpozději do konce srpna 2001

 

Za Radu občanského sdružení: Milan Sítora, Eva Fuchsová, Irena Pálková

Za revizní komisi: Alois Zeman 

 

Seznam nově přijatých řádných členů občanského sdružení Rozhled na Tišnov:

1. David Boček
2. Petr Doležal
3. Petra Frankeová
4. Jana Helánová
5. Miroslav Klepáček
6. Jarmila Ondrová
7. Oldřich Výleta
8. Bohuslava Výletová
9. Josef Zacpal