ROZHLED NA TIŠNOV - zpět na hlavní stránku

kontakt: e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz   

ROZHLEDNA   KDO JSME   PŮVODNÍ ROZHLEDNA   JAK JSME STAVĚLI   OTEVŘENÍ   AKCE 2004-2006  PROJEKT     


Půdorysy rozhledny si můžete prohlédnout i v lepším rozlišenípohledy si můžete prohlédnout i v lepším rozlišení

 

Autoři projektu: Ing. Arch. Helena Chvílová, Ing. Luboš Chvíla

 

Řešení dopravy

Rozhledna bude dostupná jen pro pěší po stávajících lesních cestách, nebo značených turistických stezkách. Doprava pro potřeby stavby bude vedena po stávajících lesních cestách určených pro těžbu. Ve vrcholové partii bude provizorně zpevněn příjezd z lesní cesty k rozhledně. Komunikace, které by byly poškozeny dopravou materiálu na stavbu budou uvedeny do původního stavu.

 Životní prostředí

Objekt bude vystaven na místě původní rozhledny a tak nebude v krajině ničím novým, naopak, vrátí se do ní to, co tam dříve bylo. Bezprostřední okolí bude citlivě upraveno tak, aby plynule přešlo do okolní krajiny.

Voda, teplo, elektřina,...

Objekt je umístěn na vrcholu kopce, ochrana proti tlakové vodě ani vlhkosti se nepředpokládá. Dřevěné prvky budou opatřeny ochrannou lazurou, kovové prvky budou žárově pozinkovány. Ochrana proti bludným proudům se nepředpokládá.

Zemní práce nutné pro zpevnění a vytvoření nových základů budou provedeny ručně. Hloubka založení kolem 1m od rostlého terénu bude provedeno bez pažení.

Objekt nemá kanalizaci, odvodnění dešťové vody se předpokládá do okolního terénu. Objekt nebude napojen na zdroj vody. Rozhledna bude celoročně otevřena, záměrně je konstruovaná jako nezateplená, bez výplní otvorů. Z tohoto důvodu nebude objekt vytápěn.

 Rozhledna nebude osvětlená ani zevnitř ani venku a nebude osazena žádnou další technologií, která by vyžadovala elektrickou energii. Proto nebude napojena na zdroj el. energie. Veřejné venkovní osvětlení není vyžadováno, navíc by narušilo charakter přírody.

 Navazující součinnost strojů a zařízení

Výstavba bude řešena pomocí mobilní techniky, potřeba elektrické energie bude řešená generátorem. )

Zahájení stavby: 2002

Dokončení stavby: 2003


Architektonické řešení stavby.

Znovu obnovovaná rozhledna na Klucanině bude stát na místě původní rozhledny z roku 1934. Stavbou rozhledny chceme navázat na tradici a historii místa. Proto bude využito torzo základny jako symbol návaznosti na ducha a smysl původní stavby. Záměrem je vybudovat rozhlednu dostatečně robustní, nenáročnou na údržbu a celoročně provozuschopnou.

Na původní podezdívce bude vystavěna nová rozhledna. Její jednoduchý štíhlý, nahoru se zužující, objem bude vertikálně proříznut ze všech stran úzkou štěrbinou, která začíná dole nad dveřními otvory a nahoře končí pod podlahou vyhlídkové plošiny. Na tento jednoduchý tvar jsou zavěšeny dva ochozy. První ochoz nad kamennou podezdívkou, druhý venkovní ochoz bude jedno patro pod vrcholovou části rozhledny. Vrcholová část rozhledny bude krytá pyramidovou stříškou.

Protože bude rozhledna celoročně otevřená, nebudou dveřní ani okenní otvory vybaveny výplněmi ani mřížemi, kromě částí, které bude zapotřebí zabezpečit z bezpečnostních důvodů. Vstup na rozhlednu bude veden zevnitř původní kamenné podezdívky dvouramenným schodištěm do prvního patra, kde je možné třemi dveřními otvory vystoupit na první ochoz ve výšce +3,120 m. Dále je možné pokračovat ve věži až pod vrchol po jednotlivých jednoramenných schodištích, která překonávají 2 m výškové rozdíly mezi jednotlivými plošinami podest. Ve vrcholové partii je možné vystoupit dveřním otvorem na nekrytou venkovní plošinu ve výšce +21,320 m. Posledním schodištěm je možné vystoupit do středu vrcholové části, která je krytá stříškou. Podlaha této vrcholové plošiny je na úrovni +24,000 m. Vrchol střechy je ve 28,750 m nad úrovní stávajícího terénu. Výška vrcholového stožáru pro umístění vlajky a hromosvodu bude do 2 m.

Barevné řešení stavby bude vycházet z použitých materiálů. Kamenná podnož zůstane v původní barvě červeného kamene, betonové prvky budou v jejich přirozené barvě, betonové štípané kvádry budou v šedobílé barvě betonu. Dřevěné prvky budou ošetřeny světlou lazurou. Střecha zůstane nenatřená titanzinková s přirozenou korozí povrchu. Viditelné kovové prvky (části zábradlí, konstrukční prvky atd.) zůstanou pozinkované, bez dalších nátěrů. Zeď z betonových kvádrů bude do výšky cca 2m opatřena antisgrafiti nátěrem.

Technické řešení stavby 

Základy budou zpevněny z vnitřní strany po celém obvodu, z venkovní strany jen v rohových partiích, kde bude venkovní i vnitřní základ propojen. Stávající kamenná podezdívka bude zpevněna z vnitřní strany železobetonovou torkretací. V rámci přípravy pro výstavbu budou odstraněny zbytky betonového zakončení stávající podezdívky. 

První dvouramenné schodiště včetně stropu nad podezdívkou s konzolovitým vyložením bude provedeno ze železobetonu. Nosné konstrukce těla nové části rozhledny bude vyzdívaný ze štípaných betonových kvádrů s nárožími ze železobetonu. Zdivo rozhledny bude opatřeno horizontálními věnci, které budou zasunuté probíhat i přes vertikální štěrbiny.

Do věnců budou kotveny dřevěné trámy podest schodišť. Jednoramenné schodiště bude překonávat 2 m výšky mezi jednotlivými podestami. Tyto schodiště budou vyrobeny jako prefabrikát, který bude osazován na stavbě. Schodiště bude ocelové pozinkované konstrukce, stupně z pozinkovaných ocelových roštů, nebo pozinkovaných plechů s protiskluznou úpravou. Zábradlí schodišť, spodního ochozu a ochozu na +21,320 bude ocelové pozinkované, variantně v kombinaci s dřevěnými prvky. Zábradlí ochozu na +24,000 bude tvořeno zdivem věže s masivním parapetem s vyznačeným reliéfem horizontů krajiny.

Střecha rozhledny bude nesena dřevěnými trámy, její konstrukce bude dřevěná s plechovou titanzinkovou krytinou na dřevěném podbití. Na střeše bude stožárek pro vlajku a hromosvod. Ve střeše bude uzamykatelný průlez 60/60 cm.

 

e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz

datum aktualizace 15.08.2007