ROZHLED NA TIŠNOV - zpět na hlavní stránku

kontakt: e-mail: rozhledna.tisnov@wo.cz   

ROZHLENA NA KOPCI KLUCANINA     KDO JSME      PŮVODNÍ ROZHLEDNA       JAK JSME STAVĚLI      OTEVŘENÍ     PROJEKT     

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Rozhled na Tišnov

Preambule
Rozhlédni se, člověče ....

Článek 1
Název a sídlo

a) Název sdružení: Rozhled na Tišnov
b) Sídlo: Tyršova 441, 666 01 Tišnov

Článek 2
Charakter a cíle

a) Občanské sdružení Rozhled na Tišnov (dále jen "Sdružení") je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení občanů, které usiluje o:
* obnovu a rozvoj společenského a kulturního života a tradic regionu,
* zlepšení kulturního a sportovního vyžití ve městě Tišnov a okolí,
* rozvoj ekologické výchovy a forem využití volného času,
* obnovu a ochranu přírodních hodnot
* rozvoj spolupráce místních nevládních a neziskových organizací a občanských aktivit

b) Sdružení je právnickou osobou.

c) Cílem Sdružení je zajištění finančních, materiálních a organizačních podmínek pro obnovu rozhledny na kopci Klucanina v katastru obce Tišnov a pro další projekty v souladu se zaměřením Sdružení. 

Článek 3
Zásady hospodaření

a) Hlavním zdrojem příjmů Sdružení jsou především:
* členské příspěvky
* dobrovolné příspěvky členů
* dary fyzických a právnických osob
* veřejné sbírky
* granty
* dotace

b) K zajištění cíle, pro který bylo Sdružení zřízeno, může Sdružení vyvíjet podnikatelské aktivity a to zejména:
* pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí, kursů a seminářů
* nakladatelskou a vydavatelskou činnost
* reklamní a propagační činnost
* nájem a pronájem objektů

Článek 4
Orgány sdružení

a) Nejvyšším orgánem Sdružení je Sněm, který se schází minimálně jedenkrát za rok. Sněm svolává Rada minimálně 30 dnů před termínem jeho konání. Sněm musí být svolán také tehdy, jestliže o to požádá minimálně polovina řádných členů Sdružení, a to do 30 dnů od doručení žádosti Radě.

Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Hlasovací právo je rovné, tj. každý řádný člen má jeden hlas v každém hlasování.

Sněm rozhoduje tajným hlasováním a třípětinovou většinou přítomných řádných členů:
* o počtu členů a složení Rady
* o vzniku a zániku členství ve Sdružení
* o změně stanov a zániku Sdružení
* o majetkových otázkách Sdružení a rozpočtu
* o počtu členů a složení revizní komise
* o minimální výši členského příspěvku

O ostatních otázkách Sněm rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.

b) Nesejde-li se dvakrát po sobě řádný sněm, Rada svolá Mimořádný sněm, který rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou přítomných řádných členů. Pozvánka na Mimořádný sněm musí být zaslána poštou nebo elektronickou poštou všem řádným členům Sdružení.

c) Rada je výkonným orgánem Sdružení a za svou činnost odpovídá Sněmu. Radu volí Sněm na funkční období jednoho roku. Rada ze svého středu volí tři jednatele Sdružení - předsedu, zástupce předsedy a hospodáře. Rada řídí činnost Sdružení v období mezi Sněmy.

d) Jednatelé jsou statutárním zástupcem Sdružení, jsou oprávněni jednat a vstupovat do právních vztahů jménem sdružení a mají podpisové právo.

Všechny oficiální dokumenty, smlouvy a převody finančních prostředků musí být stvrzeny vlastnoručními podpisy minimálně dvou jednatelů doplněnými otiskem razítka Sdružení.

e) Hospodaření sdružení kontroluje Revizní komise volená Sněmem na období jednoho roku. Členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě. Revizní komise se schází podle potřeby a rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

f) Práce ve volených orgánech Sdružení se vykonává bez nároku na odměnu.

Článek 5
Členství

a) Řádným členem Sdružení se může stát každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli Sdružení, splní podmínky pro přijetí za člena - přispěvatele a písemně požádá o řádné členství Radu. O přijetí za řádného člena Sdružení rozhoduje Sněm na základě jeho aktivit ve prospěch cílů Sdružení.

b) Členem - přispěvatelem se může stát každá svéprávná fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli Sdružení, zaplatí členský příspěvek a požádá o registraci Radu. 

c) Z rozhodnutí Sněmu mohou být jmenováni čestní členové Sdružení.

d) Členství ve Sdružení zaniká:
* vystoupením člena na základě písemného oznámení Radě
* úmrtím člena
* zrušením členství na základě rozhodnutí Sněmu
* zánikem Sdružení

Článek 6
Práva a povinnosti členů

a) Řádný člen má právo zejména:
* účastnit se tvorby a uskutečňování projektů v souladu s cíli Sdružení
* na informace o činnosti Sdružení
* účastnit se Sněmu
* volit a být volen do orgánů Sdružení, účastnit se hlasování Sněmu
* podávat doporučení a návrhy Sněmu a to i na změnu stanov

b) Člen - přispěvatel má právo:
* účastnit se tvorby a uskutečňování projektů v souladu s cíli Sdružení
* na informace o činnosti Sdružení
* účastnit se Sněmu
* být volen do revizní komise Sdružení
* podávat doporučení a návrhy Radě

c) Řádný člen má zejména tyto povinnosti:
* dodržovat stanovy Sdružení
* aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení
* účastnit se Sněmu
* platit členské příspěvky
* svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst Sdružení

d) Člen - přispěvatel má zejména tyto povinnosti:
* dodržovat stanovy Sdružení
* platit členské příspěvky
* svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst Sdružení

Článek 7
Zánik sdružení

a) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí Sněmu.

b) Zaniká-li Sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Sněm o způsobu majetkového vypořádání.

c) Veškerý majetek Sdružení musí být použit na jiný veřejně prospěšný projekt v souladu s cíli Sdružení.

Článek 8
Závěrečná a přechodná ustanovení

a) Sdružení může na základě rozhodnutí Sněmu vydat organizační řád Sdružení.

b) Změny a doplňky těchto stanov může provádět pouze Sněm.

c) Řádnými členy Sdružení se automaticky stávají členové přípravného výboru, jejichž jména a podpisy jsou uvedeny v návrhu na registraci občanského sdružení.

d) První sněm musí být svolán do 90-ti dnů ode dne registrace Sdružení a svolává ho přípravný výbor.

e) Přípravný výbor vede Sdružení až do jeho prvního Sněmu.